อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สร้างนักกฎหมายที่ยึดมั่นหลักนิติธรรม มีทักษะวิชาการและวิชาชีพ มุ่งเสริมสร้างสังคมสันติสุข โดยเป็นสถาบันชั้นนำด้านการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ภายในปี 2570”
มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตกฎหมายที่ยึดมั่นหลักนิติธรรม มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ มีการบูรณาพันธกิจต่างๆ ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ.2570

พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจิตยุติธรรม รวมทั้งศักยภาพในการประกอบอาชีพ
  2. มุ่งผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเน้นการวิจัยทางนิติศาสตร์และสร้างเครือข่ายการวิจัย กับชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  3. บริการวิชาการด้านกฎหมาย โดยเน้นการใช้ความรู้แบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
  4. ทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล
  5. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล