อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.30น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม1ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดพะเยาร่วมด้วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ที่ 2/2566 และภาคประชาสังคม องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วม จำนวน 25 ราย ในการประชุมครั้งนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม ตลอดจนพัฒนาแก้ไขปัญหาสัญชาติแก่นิสิตที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งสร้างพื้นที่การเรียนรู้ด้านการพัฒนาสัญชาติให้แก่นิสิตตลอดจน เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาควิชาการและวิชาชีพทั้งในและนอกจังหวัดพะเยา ซึ่งปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ได้พัฒนายกระดับเป็นคลินิกกฎหมายสัญชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขยายผลและสร้างความยั่งยืนในการเป็นศูนย์กลางสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และพื้นที่อื่นๆต่อไป

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง
ความเห็นล่าสุด