อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมหารือกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมบุคลากร ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ นางสาวขวัญรวี ศรีสงวน หัวหน้าโครงการ และคณะวิจัยจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรและคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาและคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน และนำผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร และคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้จริงในกลุ่มนักเรียน 5 ระดับได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมต้น ระดับประถมปลาย ระดับมัธยมต้น ระดับมัธยมปลาย รวมทั้งมีการปลูกฝังทัศนคติในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยนชนในสถานศึกษา ซึ่งประเด็นการหารือในครั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ได้ช่วยประสานความร่วมมือไปยังกลุ่มเป้าหมายพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดพะเยา ที่สามารถครอบคลุมระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ทางคณะวิจัยสามารถประสานความร่วมมือกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยดังกล่าวต่อไป

Tags:
SDG17

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง
ความเห็นล่าสุด