อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์วรลักษณ์ เมืองชู ผ่านการประเมินอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยาUP-PSF ระดับ 2

          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรลักษณ์ เมืองชู อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ที่ได้ผ่านการประเมินอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-Professional Standard Framework: UP-PSF) ระดับ 2

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง
ความเห็นล่าสุด