นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะ
เว็บเดิม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมการประเมิน EdPEx คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21-22 กันยายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมการประเมิน EdPEx คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก รายนามดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรากร คำมาสุข กรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ ผู้สังเกตการณ์

5. ดร.นภา ราชตา ผู้สังเกตการณ์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์เข้าร่วม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะนิติศาสตร์ และคณะฯ ได้รับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานของคณะฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Tags:
EdPEx

No Comments

Leave a Reply

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง
ความเห็นล่าสุด