อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget)

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากกองแผนงาน นายฤทธิชัย มณีทิพย์ หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์, นางสาวอัมพิกา อัมพุธ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย นายศุภชัย จันต๊ะอุตม์ และ นายอภิเชษฐ ปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะนิติศาสตร์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง
ความเห็นล่าสุด