ผู้บริหารคณะ

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.อุดม งามเมืองสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: udom.ng@up.ac.th

facebook :: อุดม งามเมืองสกุล

MicrosoftTeams :: udom.ng@up.ac.th

เบอร์โทร :: 054-466 666 ต่อ 1614

วุฒิการศึกษา ::  - ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยพายัพ

- ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วุฒิทางวิชาชีพ ::

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: krisada.ja@up.ac.th

facebook :: Arty Sqs Law UP

MicrosoftTeams :: krisada.ja@up.ac.th

เบอร์โทร :: 054-466 666 ต่อ 1851

วุฒิการศึกษา ::  - ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท - หลักสูตร Master of Law สาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property and Digital Economy) จาก University of Glasgow

 

วุฒิทางวิชาชีพ :: ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: chalermwut.up@gmail.com

facebook :: chaloemwut sarakit

MicrosoftTeams :: chalermwut.sa@up.ac.th

เบอร์โทร :: 054-466 666 ต่อ 1852

วุฒิการศึกษา ::  - ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา

- ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วุฒิทางวิชาชีพ ::

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: narissara.pr@up.ac.th

facebook :: narisa prasit

MicrosoftTeams :: narissara.pr@up.ac.th

เบอร์โทร :: 054-466 666 ต่อ 1852

วุฒิการศึกษา ::  - ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วุฒิทางวิชาชีพ ::

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.พิษณุ เจนดง

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: pissanu.jendong@gmail.com

facebook :: pissanu jendong

MicrosoftTeams :: pissanu.je@up.ac.th

เบอร์โทร :: 054-466 666 ต่อ 1619

วุฒิการศึกษา ::  - ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา

- ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วุฒิทางวิชาชีพ :: ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.วีระยุทธ หอมชื่น

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: Ble_Weerayut@hotmail.co.th

facebook :: วีระยุทธ หอมชื่น

MicrosoftTeams :: weerayut.ho@up.ac.th

เบอร์โทร :: 054-466 666 ต่อ 1614

วุฒิการศึกษา ::  - ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยพะเยา

- ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาธรรมศาสตร์

 

วุฒิทางวิชาชีพ :: ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup