คลินิกให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

   

คณะนิติศาสตร์ได้เปิดคลินิกให้คำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้บริการแก่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ได้เรียนรู้การใช้กฎหมายจากประสบการณ์จริง เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่สังคม และเพื่อสืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

      ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ตระหนักถึงการให้บริการและการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านกฎหมาย ได้มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือและได้รับคำปรึกษา
จากนิสิตนิติศาสตร์ผู้ให้คำปรึกษา โดยการให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ซึ่งการให้บริการดังกล่าว

 บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 


ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนรวมภูกามยาว  ชั้น 1
หรือสามารถขอติดต่อนัดหมายเพื่อรับบริการ โทร 0546-6666 ต่อ 1619


Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup