อ่านข่าวเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2566


     

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ห้องประชุม UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ ได้มีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
1.บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการสอน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ
2.บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร
3.บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการบริการวิชาการและพัฒนาวิชาการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ เจนดง
4.บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการให้คำปรึกษา
- อาจารย์จีรวรรณ สุวรรณสุจริต
บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ด้านการปฏิบัติงาน
- คุณณลภัส ปัญญาวงค์

ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน
1. นายคณิน กะรัตน์
2. นายภัทรพงศ์ ต๊อดแก้ว
ครูผู้ควบคุมทีม
นายอรรถวุธ ใบยา


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา
1. นายศุภชัย ใจดี
2. นางสาวมณีรัตน์ สังข์บุญชู
ครูผู้ควบคุมทีม
นางสาวอัจฉรา เวียงลอ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
1. นางสาวนีร ปล้องมาก
2. นางสาวณัฐรินีย์ สวนนุช
ครูผู้ควบคุมทีม
นายเตชิต สุขวัฒนานนท์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
1. นายคณิศร คำรอด
2. นางสาวชลิตตา ศรีสุโพธิ์
ครูผู้ควบคุมทีม
นายภานุพงษ์ พุ่มพัด และ นางสาวเบญจวรรณ หมีนิ่ม

เนื่องด้วยในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานและมีคุณูปการด้านกฎหมายในประเทศไทยจนได้รับการยอมรับให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกปีการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตของคณะนิติศาสตร์ได้น้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและปลูกฝังคตินิยม “ชีวิตฉันเกิดมาเพื่อรับใช้ประชาชน” (My life is service) ของพระองค์ แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ในปีการศึกษา 2566 นี้คณะนิติศาสตร์ได้ตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพด้านกฎหมายและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่มีต่อวงการกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานอัยการประจำอยู่ในจังหวัดที่ห่างไกล ทรงไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ทรงดำเนินโครงการกำลังใจในพระราชดำริ ทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะทูตสันถวไมตรี ณ สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime) เป็นต้น ด้วยความสามารถทางกฎหมายที่เป็นประจักษ์ พระองค์ได้รับการยกย่องเป็น “เจ้าหญิง นักกฎหมาย” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเห็นควรจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในโครงการวันรพีน้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้การรับผิดชอบของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อน้อมรำลึกและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
2. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมาย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เด็ก เยาวชน ครูและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายอย่างถูกต้อง และกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ตระหนักในความสำคัญของกฎหมายให้มากขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นิสิต นักเรียน และบุคลากร ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในการสร้างเด็กและเยาวชน ให้มีการเคารพกฎหมายอย่างถูกต้อง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
5. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะนิติศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในบทบาทของสถาบันการศึกษาซึ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่พึ่งของสังคมที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 28 Aug 2023 08:45

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup