อ่านข่าวเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566


     

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 10.30น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม1ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดพะเยาร่วมด้วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ที่ 2/2566 และภาคประชาสังคม องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วม จำนวน 25 ราย ในการประชุมครั้งนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม ตลอดจนพัฒนาแก้ไขปัญหาสัญชาติแก่นิสิตที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งสร้างพื้นที่การเรียนรู้ด้านการพัฒนาสัญชาติให้แก่นิสิตตลอดจน เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาควิชาการและวิชาชีพทั้งในและนอกจังหวัดพะเยา ซึ่งปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ได้พัฒนายกระดับเป็นคลินิกกฎหมายสัญชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขยายผลและสร้างความยั่งยืนในการเป็นศูนย์กลางสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และพื้นที่อื่นๆต่อไปที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 11 Sep 2023 08:28

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup