อ่านข่าวเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมกิจกรรม Pitching การประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2023


     

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 คณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม Pitching การประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2023 จัดโดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกิจกรรมเป็นที่สอดรับยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเป้าหมาย หรือ Super KPI ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย โดยกิจกรรมการประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ในครั้งนี้ มีพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประกวดรางวัลดังกล่าวจำนวน 15 พื้นที่การเรียนรู้ จาก 9 หน่วยงาน เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 4 พื้นที่ และพื้นที่ภายนอกมหาวิทยาลัย 11 พื้นที่ รางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ดังกล่าว จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ความสามารถในการบริหารจัดการ ทำให้เกิดผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยจะใช้เกณฑ์การตัดสินที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือรูปแบบการบริหารจัดการ Learning space และ จุดเด่น และผลกระทบ (Impact) ของ Learning space
ในการนี้ผลการประกวด คณะนิติศาสตร์คว้ารางวัลระดับ Gold จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คลินิกกฎหมายสัญชาติ : พื้นที่ดำเนินการ คณะนิติศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง และ รางวัลระดับ Bronze จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา คลินิกกฎหมาย : พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ เจนดง โดยผลการพิจารณารางวัล ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1.ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
2.รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
3.คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ
4.คุณอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
6.รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี
7.นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 11 Sep 2023 08:30

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup