รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ปริญญาตรี  
SAR-AUN-QA หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 CAR-หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาโท 
SAR-AUN-QAหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 CAR-หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  •  ปีการศึกษา 2564 ปริญญาเอก 
SAR-AUN-QAหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 CAR-หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รายงานการประเมินระดับคณะ  
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
 รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report)
  •  ปีการศึกษา 2561

  •  ปีการศึกษา 2562
 
 


Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup