นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะ
เว็บเดิม
อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติความเป็นมา

          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มต้นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2546 ภายใต้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาในปี 2551 แยกออกเป็นสำนักวิชานิติศาสตร์ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้นจึงเปลี่ยนเป็น “คณะนิติศาสตร์” ซึ่งมีพันธกิจหลักด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปี 2546
เริ่มต้นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (รุ่นแรก)

สังกัดสำนักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

ปี 2551 
จัดตั้งสำนักวิชานิติศาสตร์

 

จัดตั้งสำนักวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

17 กรกฎาคม 2553
สถาปนา คณะนิติศาสตร์
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ เปลี่ยนจากสำนักวิชานิติศาสตร์ เป็น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2566

ครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ป.ตรี (รุ่นที่ 19)

ป.โท (รุ่นที่ 9)

ป.เอก (รุ่นที่ 2)

ปรัชญา

"นิติธรรมนำสังคมสันติสุข"

ปณิธาน

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)