อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)

ข้อมูลทั่วไป

 

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program

ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย) : น.บ.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ทหาร ตำรวจ อาจารย์สอนกฎหมาย ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐหรือเอกชน ข้าราชการ นักการทูต หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ในหน่วยงานต่าง ๆ และอาชีพอื่น ๆ  

ภาคเอกชน  เช่น พนักงานธนาคาร สินเชื่อ อาชีพอิสระ

ช่องทางการรับสมัคร

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
https://admission.up.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

โทร. 094-1091930 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ

ระยะเวลาการศึกษา

ปริญญาตรี ทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษา

ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 139 หน่วยกิต

*สามารถวางแผนการเรียนเพื่อให้จบภายใน 3 ปีครึ่งได้

ทุนการศึกษาและเงินกู้เพื่อการศึกษา

  • ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์
  • กยศ.
  • ทุนหนังสือเรียนวิญญูชน
  • ทุนอื่นๆ

แผนการศึกษา

LLBplan63-64-1.pdf

×

ข้อมูลหลักสูตร