อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณาจารย์ที่ผ่านการประเมินอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา
(UP-Professional Standard Framework: UP-PSF)