อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้บริหารคณะ

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

ผศ.อุดม งามเมืองสกุล
คณบดีคณะนิติศาสตร์
udom.ng@up.ac.thอุดม งามเมืองสกุล

ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Arty Sqs Law UPkrisada.ja@up.ac.th
ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
chaloemwut sarakitchalermwut.sa@up.ac.th
ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
narisa prasitnarissara.pr@up.ac.th
ผศ.พิษณุ เจนดง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคลินิกกฎหมาย
pissanu jendongpissanu.je@up.ac.th
ผศ.วีระยุทธ หอมชื่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
วีระยุทธ หอมชื่นweerayut.ho@up.ac.th
อาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อสารองค์กร
piya-orn.pl@up.ac.th