อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะนิติศาสตร์จัดแสดงผลงานวิจัยทางกฎหมายแบบโปสเตอร์ของนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP Legal Research Expo)

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการแสดงและประกวดผลงานวิจัยทางกฎหมายแบบโปสเตอร์ (2nd UP Legal Research Expo) ของนิสิตในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยครั้งที่ 2 ณ อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา มีการนำเสนอและให้ข้อแนะนำโดยคณะกรรมการทั้งสิ้น 17 โครงการ ครอบคลุมประเด็นทางกฎหมายด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยมีทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ประกาศผลรางวัล การจัดแสดงผลงานวิจัยทางกฎหมายแบบโปสเตอร์ของนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP Legal Research Expo) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ – มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ: กรณีศึกษาสุนัข รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ – ปัญหาการจำกัดสิทธิเสรีภาพ: กรณีห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ – มาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับสุราและการป้องกันการผูกขาดของกลุ่มนายทุน รางวัลชมเชย ได้แก่ – ปัญหาทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาหมอกควันข้ามแดน

No Comments

Leave a Reply