อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต​

Doctor of Laws Program

ข้อมูลทั่วไป

ภาษาไทย                  :     หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ              :     Doctor of Laws Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : น.ด.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.D.

ปรัชญาของหลักสูตร

  นักวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง และองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมาย เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักนิติธรรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

  1. สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายในอนาคต
  2. สร้างมาตรการทางกฎหมายใหม่สำหรับแก้ปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อน
  3. ยึดมั่นในหลักนิติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนิติศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดหรือตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
3.ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ที่นำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

– ชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

– ข้อเสนอ (proposal) ของดุษฎีนิพนธ์

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1 แบบ 1.1

(ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์) โดยมีกิจกรรมสัมมนา ในวันเสาร์-อาทิตย์

ในแต่ละภาคการศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมได้ทั้ง on line หรือ on site

รายวิชาในหลักสูตร

1) วิทยานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต

2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 3 หน่วยกิต

(สัมมนา 1 สัมมนา 2 สัมมนา 3)

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี

จำนวนหน่วยกิต 48 หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

40,000 บาท/เทอม

รวมตลอดหลักสูตร 240,000 บาท

มีทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท


อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย​

ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ทหาร ตำรวจ อาจารย์สอนกฎหมาย ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐหรือเอกชน ข้าราชการ นักการทูต หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ในหน่วยงานต่าง ๆ และอาชีพอื่น ๆ  

ภาคเอกชน  เช่น พนักงานธนาคาร สินเชื่อ อาชีพอิสระ

ช่องทางการรับสมัคร​

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
https://admission.up.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

โทร. 095-6753313 ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร

*** หมายเหตุ

สามารถสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

เพื่อเข้าศึกษา (ป.เอก) ที่ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ ม.พะเยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 054-466 666 ต่อ 1682

 

 

แผนการศึกษา

Powered By EmbedPress