อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Laws Program

 ภาษาไทย                   :    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ              :    Master of Laws Program

การศึกษากฎหมายขั้นสูงที่สามารถตอบสนอง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

สิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม

 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

  •  หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก1 จำนวนไม่น้อยกว่า 39(3) หน่วยกิต
  • หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก2 จำนวนไม่น้อยกว่า 39(3) หน่วยกิต
  • หลักสูตรปริญญาโท แบบ ข    จำนวนไม่น้อยกว่า 39(3) หน่วยกิต

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพนั้น

                1. ทนายความ

                2. นิติกร

                3. นักวิชาการ

                4. นักปกครอง

                5. พนักงานสืบสวนสอบสวน

                6. ธุรกิจส่วนตัว                                                                                  

                7. อาชีพอิสระ 

          อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทยและสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพนั้น

               1  ผู้พิพากษา

               2  พนักงานอัยการ

หมายเหตุ *

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ เฉพาะ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข เท่านั้น

ที่มีสิทธิ์สมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา/ อัยการผู้ช่วย(สนามเล็ก)

ประกอบกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่ ก.ต./ก.อ. กำหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 80,000 บาท

(เทอมละ 20,000บาท)

ทำวิทยานิพนธ์และศึกษากระบวนวิชาตามหลักสูตร (เรียน จันทร์ – ศุกร์) ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 80,000 บาท (เทอมละ 20,000บาท)

(ทำวิทยานิพนธ์และศึกษากระบวนวิชาตามหลักสูตร

(เรียน เสาร์ – อาทิตย์)

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 120,000 บาท

(เทอมละ 20,000บาท)

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

โทร. 098-8749008 ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษา

ช่องทางการรับสมัคร https://admission.up.ac.th ติดต่อ  งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทรศัพท์: 054 466666   อีเมล: admission@up.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม