อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
งานวิจัยและบริการวิชาการ

วิจัยงบประมาณรายได้คณะ

ประกาศ คำสั่ง

  • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านต้นสังกัด  download

วิจัยงบประมาณรายได้คณะ

รายชื่อโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์
ลำดับโครงการวิจัยนักวิจัย
1การทอดทิ้งผู้สูงอายุในสังคมชนบทอาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
2การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐผศ.ทัศนะ ศรีปัตตา
3รูปแบบที่เหมาะสมในการให้ความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งเป็นที่รู้จักเผยแพร่ทั่วไปอาจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ
4การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสินค้าซึ่งเป็นที่เผยแพร่หลายในท้องถิ่นอาจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ
5สิทธิได้รับคำปรึกษาจากทนายความในชั้นพนักงานสอบสวนของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอาจารย์ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
6การจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับคนต่างด้าวในจังหวัดพะเยาอาจารย์จีรวรรณ สุวรรณสุจริต
7ความรับผิดทางละเมิดของผู้ว่าจ้างแบบเหมาจากการกระทำละเมิดของลูกจ้างของผู้รับจ้างแบบเหมาอาจารย์ปราณี นางแล
8พัฒนาการและแนวคิดของระบบกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นในอังกฤษช่วงก่อนศตวรรษที่19ผศ.อุเทน ธีชศฤงคารสกุล
9ปัญหาการเรียนในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ 2 ของนิสิตชั้นปีที่3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาอาจารย์วาสินี นันทขว้าง
10Soft Law กับการพัฒนากฎหมายในอนาคตผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร
11สภาพปัญหาการเรียนวิชากฎหมายภาษีอากรของนิสิตนิติศาสตร์ รหัส 54อาจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
12กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยาอาจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
13สิทธิของคนต่างด้าวภายใต้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการในการเข้าถึงสถานะบุคคลตางกฎหมายของประเทศไทยผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์
14ความผิดอาญาฐานกระทำความรุนแรงต่อสตรีตั้งครรภ์อาจารย์วิฑูรย์ ตลุดกา
15แนวทางการบริหารงานวิจัยในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยานายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ์
ลำดับโครงการวิจัยนักวิจัย
1กระบวนยุติธรรมทางอาญาที่เหมาะสมกับความผิดที่กระทำโดยประมาทอาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
2ปัญหาการกำหนดคำบังคับให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีผลย้อนหลังโดยศาลปกครองผศ.ทัศนะ ศรีปัตตา
3การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการปฏิเสธให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ในประเทศไทยและสหภาพยุโรป
อาจารย์ณัฐ สุขเวชชวรกิจ
4มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมชาวนาไทยอาจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
5กฎจารีตประเพณีท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่ามีผลทำให้กฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ดร.ธิติ ไวกวี
6บทบาทของกฎหมายเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร
7มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกในสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนน
กรณีศึกษาอาเภอเมืองจังหวัดพะเยา
ผศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
ลำดับ โครงการวิจัย นักวิจัย
1 ปัญหาการเรียนในวิชากฎหมายแพ่งหลักทั่วไปของนิสิตปีที่1 ปีการศึกษา 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์วรลักษณ์ เมืองชู
2 ปัญหาการบังคับใช้มาตรา 25 แห่ง พรบ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย อาจารย์ณัฐ สุขเวชชวรกิจ
3 ถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตัวแทนนิสิต ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.กันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล
4 ระบบกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผศ.อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล
5 ระบบกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ผศ.อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล
6 ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาในเขตพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.นริษรา  ประสิทธิปานวัง
7 การรับรู้การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเขตวัดบ้านดอกบัว ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ผศ.นริษรา  ประสิทธิปานวัง
8 การศึกษามาตรการกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง อาจารย์ณภัทร  บุญประสาท
9 ปัญหาการจัดเก็บภาษีป้ายหมู่บ้านโซ้ อ.เมือง จ.พะเยา อาจารย์กาญจนุรัตน์  ไมรินทร์
10 ความรับผิดทางภาษีบารุงท้องที่ กรณีการซื้อขายที่ดินมาจากการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี อาจารย์วาสินี  นันทขว้าง ชาวเหนือ
ลำดับโครงการวิจัยนักวิจัย
1การเข้าร่วมกิจกรรมและผลกระทบต่อการเรียนของนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยานางดวงชีวัน เครือน้อย
ลำดับโครงการวิจัยนักวิจัย
1การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยอาจารย์วารุณี จันทร์ทอง
2ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาในจังหวัดพะเยาอาจารย์ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
3ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับที่จอดรถคนพิการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ.2550 : ศึกษาในอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
อาจารย์พิษณุ เจนดง
4ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก 2558 : ศึกษากรณีสัญญาเช่าหอพักเอกชนอาจารย์วรลักษณ์ เมืองชู
5ศึกษาสถานภาพการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับกฎหมายในประเทศไทยอาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม
6ปัญหาความเข้าใจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
ของบุคลากรในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวมัสยา ชาวบ้านกร่าง
7การฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมอาจารย์วีระยุทธ หอมชื่น
8จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมกับพัฒนาในการคุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านคำพิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อมของไทยอาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร
9การพัฒนาและการปรับปรุงกฎหมายในการตรวจสอบการบริหารงานและการคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร
10การคุ้มครองสิทธิพนักงานบริการทางเพศดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
11ปัญหาความเป็นกลางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยและ/หรือประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชา
การในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ผศ.ทัศนะ ศรีปัตตา
12ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค :ศึกษาการขายฝากที่ดินในจังหวัดพะเยาผศ.อุดม งามเมืองสกุล

ลำดับโครงการวิจัยนักวิจัย1ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในจังหวัดพะเยาผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง 2 การนำเช็คมามอบเป็นของหมั้นและสินสอด อ.จีรวรรณ สุวรรณสุจริต 3 มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ กรณีศึกษา “ห้วยโซ้” ตำบลแม่นาเรืออำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ 4 ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา:
 กรณีศึกษาตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ 5 การละเมิดกฎหมายหลายบทด้วยการกระทำเดียวหรือหลายการกระทำในคดีที่เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอม
และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 6 ทฤษฎีทรัสต์มหาชนทางสิ่งแวดล้อม ดร.ธิติ ไวกวี

ลำดับโครงการวิจัยนักวิจัย
1ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะในด้านการจัดการการเรียนรู้ของผู้สอน
ในรายวิชา กฎหมายปกครอง (Administrative Law) รหัสวิชา 100217
ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
2ปัญหาความคุ้มครองทางกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์เหล็กน้ำพี้
กรณีศึกษา ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กน้ำพี้ ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
อาจารย์วัชรพงษ์ เขื่อนพันธ์
3ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงินและบัญชี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยานางสาวจุฑามณี จันทร์ศุภเสน
4ปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากองค์กรธุรกิจในจังหวัดพะเยา:ศึกษากรณีตามพระราช- 
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์พิษณุ เจนดง
5การบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่งอาจารย์วีระยุทธ หอมชื่น
6วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกากรณีเรียกคืนทรัพย์จากการชำระดอกเบี้ยที่เกินกฎหมายกำหนดอาจารย์กันตพงศ์ แสงพวง
7การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่21 สำหรับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาณลภัส ปัญญาวงค์
8มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาหนี้สินของผู้สูงอายุรศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
9ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกับภาวะการเกิดโรคระบาดผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง
10คุณค่าของการสอนกฎหมายแก่ชุมชนที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน ชุมชน และผู้สอนอาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต
11รูปแบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวกฤตพร จุใจ
12ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา กฎหมายอาญาภาคความผิด
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
13ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อทะเบียนรถผศ.อุดม งามเมืองสกุล
14กฎหมายเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมในถิ่นนกยูงไทยผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
ลำดับ โครงการวิจัย นักวิจัย
1 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนและสวัสดิการชุมชน : ศึกษาบ้านโซ้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อาจารย์อนุสรณ์ ไชยปุระ
2 สิทธิในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนรุ่นอนาคต อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร
3 บทบาทหน้าที่ของล่ามและปัญหาในการจัดหาล่ามให้จำเลยในชั้นพิจารณาคดีอาญาของศาลจังหวัดพะเยา ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
4 ความรู้และความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น.ส.จุฑามณี จันทร์ศุภเสน
5 การพัฒนาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ในการดำเนินการตามหมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสีเขียว (Green Office) น.ส.มัสยา ชาวบ้านกร่าง
6 การพัฒนาการให้บริการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น.ส.นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร
7 การพัฒนาการขออนุมัติดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น.ส.พวงผกา ธนะจักร์
8 ความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการของนิสิตต่อห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายทรงพันธ์ อนุพันธ์
9 ศึกษารูปแบบการวัดประเมินผลออนไลน์วิชากฎหมายจราจรทางบก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
ลำดับ โครงการวิจัย นักวิจัย
1 ปัญหาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดกรณีเรือโดนกันจากการใช้งานเรือไร้คนขับ อาจารย์ลลิตา กิ่งเนตร
2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อาจารย์กันตพงศ์ แสงพวง
3 การนำวิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานมาใช้พัฒนาทักษะนิสิตนิติศาสตร์ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
4 ปัญหาสิทธิมนุษยชน ของบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 (แก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551) ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์
5 การนำระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม อาจารย์ถิรวรรณ กลางณรงค์
6 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนอกระบบ อาจารย์วรลักษณ์ เมืองชู
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันยอมความไม่ได้ : ศึกษากรณี ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ผศ.วารุณี จันทร์ทอง
8 แนวทางการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศในประเทศไทย ผศ.วีระยุทธ หอมชื่น
9 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การสั่ง ให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ผศ.นริษรา ประสิงทธิปานวัง
10 การพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อ ความเข้มแข็งของชุมชน ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาคลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน อาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง
11 การคุ้มครองผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ : ศึกษากรณีเกมกาชา อาจารย์อภินันท์ ทัพผึ้ง
12 การเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานในภาวะโรคระบาด อาจารย์อภินันท์ ทัพผึ้ง
13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงาน กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายนทีสุทธิ์ อุทธิยา
Toggle Content
คู่มือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม