อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปริญญาตรี โครงการพิเศษ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)

ระยะเวลาการศึกษา

ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี (9 ภาคการศึกษา) จำนวน 139 หน่วยกิต

เรียน วันเสาร์ – อาทิตย์

บุคคลทั่วไป

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  • ประกอบอาชีพในสายงานหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร   120,000 บาท

แบ่งชําระภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ในภาคการศึกษาที่ 1 – 8

ข้าราชการ ทหาร/ตำรวจ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  • เป็นข้าราชการทหาร/ตำรวจ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ยื่นใบสมัคร ณ ฝ่ายกำลังพล จังหวัดทหารบกพะเยา ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ยื่นใบสมัคร ณ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เหลือเพียง 60,000 บาท

***สำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ มหาวิทยาลัยพะเยาสนับสนุนทุนการศึกษา 60,000 บาท

(โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ-MOU)

แบ่งชําระภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ในภาคการศึกษาที่ 1 – 4

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

ผศ.พิษณุ เจนดง

โทร. 082-1885025

 

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษา

ช่องทางการรับสมัคร https://admission.up.ac.th ติดต่อ  งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทรศัพท์: 054 466666   อีเมล: admission@up.ac.th

แผนการศึกษา