อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บุคลากรสายสนับสนุน

นางณลภัส ปัญญาวงค์
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน
คณะนิติศาสตร์
Ning Nalaphat