คลินิกฝึกงาน คณะนิติศาสตร์

แบบฟอร์มฝึกงาน
สำหรับนิสิต
คฝน.01 แบบแจ้งสถานที่ฝึกงานดาวน์โหลด
คฝน.02 แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานดาวน์โหลด
คฝน.03 แบบฟอร์มประเมินผลการฝึกงานนิสิตดาวน์โหลด
คฝน.04 แบบตอบรับนิสิตฝึกงานดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์ผู้ประสานงาน - อาจารย์นิเทศ
 แบบแจ้งยืนยันการฝึกงาน ดาวน์โหลด
 แบบบันทึกการนิเทศฝึกงาน ดาวน์โหลด
 แบบบันทึกสถานประกอบการ ดาวน์โหลด


Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup