อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คลินิกฝึกงาน

แบบฟอร์มฝึกงาน

สำหรับนิสิต


ดาวน์โหลดไฟล์
แบบแจ้งสถานที่ฝึกงาน (8 downloads)


ดาวน์โหลดไฟล์
คฝน.02 แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน (0 downloads)


ดาวน์โหลดไฟล์
แบบฟอร์มประเมินผลการฝึกงานนิสิต (33 downloads)
google drive


ดาวน์โหลดไฟล์
แบบตอบรับนิสิตฝึกงาน (1 download)

สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงาน - อาจารย์นิเทศ

ลิงค์ สำรอง

ช่องทาง ดาวน์โหลดเอกสารฝึกงานทั้งหมด ผ่าน google drive