ความเป็นมา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มสำนักงาน หลักสำคัญของ สำนักงานสีเขียว คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เป็นต้น 

ปีงบประมาณ 2556 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์ ทดสอบเกณฑ์และประเมินผลเพื่อรับรองสำนักงานนำร่องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2557 ต่อเนื่องปี 2561 ดำเนินการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสำนักงานอย่างต่อเนื่อง 

สำนักงานสีเขียว (Green Office) มุ่งเน้นการยกระดับสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมขยายการดำเนินงานสู่สำนักงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่น จะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อย Green House Gases (GHG) ในทุกภาคส่วน และตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค อันนำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะนิติศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มสำนักงาน จึงได้ดำเนินการศึกษาเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ ลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย เป็นต้น และคณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) มาประยุกต์ใช้ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไป

การดำเนินงาน

หมวดที่ 1

การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่2

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 3

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 4

การจัดการของเสีย

หมวดที่ 5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 6

การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement)

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563

การฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ผ่านการดูคลิปวีดีโอ 3 คลิป

การฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) (ผ่านโปรแกรมออนไลน์)

เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมประเมินสำนักงานสีเขียวของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

การฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว เรื่อง ก๊าซเรือนกระจก

การทำกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส.

การรณรงค์การใช้ถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัว

"การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่" "ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง"

การจัดทำกิจกรรม โดยนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้

ประกาศคณะนิติศาสตร์

ข้อเสนอแนะ