1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม


1.1.1 มีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน


1.1.2 มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้


- ประกาศการใช้สาธารณูปโภคของบุคลากรและผู้ใช้อาคาร


1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง


1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี


1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้


1.1.6 แผนงานโครงการกิจกรรม

1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม


1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม


1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดยมีการดำเนินการดังนี้


1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก


1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน จะต้องประกอบไปด้วย


1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมายกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน


1.6 แผนโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน


 


1.8 รายงานการประชุม


Related Articles