4.1 การจัดการของเสีย


4.1.1 มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม


4.1.2 การนำขยะกลับมาใช้ใหม่


4.2 การจัดการน้ำเสีย


4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

 

Related Articles