คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
 คณบดีคณะนิติศาสตร์

 ประธานกรรมการ

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 กรรมการ

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง
 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต 

 กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
 ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 กรรมการ

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ไวกวี
 ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 กรรมการ

 
 

 อาจารย์อภินันท์ ทัพผึ้ง
 ผู้แทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์

 กรรมการ

 


 นางณลภัส ปัญญาวงค์
 ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์

 เลขานุการ

 

 นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 ผู้ช่วยเลขานุการ

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup