สมัครเรียน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ที่ผ่านการฝึกอบรม
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Assessor Training)
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ
ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง