สมัครเรียน

วิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566

วิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
วิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ปี 2565
ลำดับ โครงการวิจัย นักวิจัย
1 ปัญหาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดกรณีเรือโดนกันจากการใช้งานเรือไร้คนขับ อาจารย์ลลิตา กิ่งเนตร
2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อาจารย์กันตพงศ์ แสงพวง
3 การนำวิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานมาใช้พัฒนาทักษะนิสิตนิติศาสตร์ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
4 ปัญหาสิทธิมนุษยชน ของบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 (แก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551) ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์
5 การนำระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม อาจารย์ถิรวรรณ กลางณรงค์
6 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนอกระบบ อาจารย์วรลักษณ์ เมืองชู
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันยอมความไม่ได้ : ศึกษากรณี ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ผศ.วารุณี จันทร์ทอง
8 แนวทางการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศในประเทศไทย ผศ.วีระยุทธ หอมชื่น
9 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การสั่ง ให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ผศ.นริษรา ประสิงทธิปานวัง
10 การพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อ ความเข้มแข็งของชุมชน ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาคลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน อาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง
11 การคุ้มครองผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ : ศึกษากรณีเกมกาชา อาจารย์อภินันท์ ทัพผึ้ง
12 การเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานในภาวะโรคระบาด อาจารย์อภินันท์ ทัพผึ้ง
13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงาน กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายนทีสุทธิ์ อุทธิยา
วิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ปี 2564
ลำดับ โครงการวิจัย นักวิจัย
1 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนและสวัสดิการชุมชน : ศึกษาบ้านโซ้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อาจารย์อนุสรณ์ ไชยปุระ
2 สิทธิในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนรุ่นอนาคต อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร
3 บทบาทหน้าที่ของล่ามและปัญหาในการจัดหาล่ามให้จำเลยในชั้นพิจารณาคดีอาญาของศาลจังหวัดพะเยา ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
4 ความรู้และความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น.ส.จุฑามณี จันทร์ศุภเสน
5 การพัฒนาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ในการดำเนินการตามหมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสีเขียว (Green Office) น.ส.มัสยา ชาวบ้านกร่าง
6 การพัฒนาการให้บริการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น.ส.นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร
7 การพัฒนาการขออนุมัติดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น.ส.พวงผกา ธนะจักร์
8 ความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการของนิสิตต่อห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายทรงพันธ์ อนุพันธ์
9 ศึกษารูปแบบการวัดประเมินผลออนไลน์วิชากฎหมายจราจรทางบก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
วิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ปี 2563
ลำดับ โครงการวิจัย นักวิจัย
1 ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะในด้านการจัดการการเรียนรู้ของผู้สอน
ในรายวิชา กฎหมายปกครอง (Administrative Law) รหัสวิชา 100217
ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
2 ปัญหาความคุ้มครองทางกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์เหล็กน้ำพี้
กรณีศึกษา ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กน้ำพี้ ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
อาจารย์วัชรพงษ์ เขื่อนพันธ์
3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงินและบัญชี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวจุฑามณี จันทร์ศุภเสน
4 ปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากองค์กรธุรกิจในจังหวัดพะเยา:ศึกษากรณีตามพระราช- 
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์พิษณุ เจนดง
5 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง อาจารย์วีระยุทธ หอมชื่น
6 วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกากรณีเรียกคืนทรัพย์จากการชำระดอกเบี้ยที่เกินกฎหมายกำหนด อาจารย์กันตพงศ์ แสงพวง
7 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่21 สำหรับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณลภัส ปัญญาวงค์
8 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาหนี้สินของผู้สูงอายุ รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
9 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกับภาวะการเกิดโรคระบาด ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง
10 คุณค่าของการสอนกฎหมายแก่ชุมชนที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน ชุมชน และผู้สอน อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต
11 รูปแบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวกฤตพร จุใจ
12 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา กฎหมายอาญาภาคความผิด
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
13 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อทะเบียนรถ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล
14 กฎหมายเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมในถิ่นนกยูงไทย ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
วิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ปี 2562
ลำดับโครงการวิจัยนักวิจัย
1ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในจังหวัดพะเยาผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง
 2 การนำเช็คมามอบเป็นของหมั้นและสินสอด อ.จีรวรรณ สุวรรณสุจริต
 3 มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ กรณีศึกษา "ห้วยโซ้" ตำบลแม่นาเรืออำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
 4 ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา:
 กรณีศึกษาตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
 5 การละเมิดกฎหมายหลายบทด้วยการกระทำเดียวหรือหลายการกระทำในคดีที่เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอม
และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย
 ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย
 6 ทฤษฎีทรัสต์มหาชนทางสิ่งแวดล้อม ดร.ธิติ ไวกวี
วิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ปี 2561
ลำดับ โครงการวิจัย นักวิจัย
1 การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย อาจารย์วารุณี จันทร์ทอง
2 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาในจังหวัดพะเยา อาจารย์ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
3 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับที่จอดรถคนพิการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ.2550 : ศึกษาในอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
อาจารย์พิษณุ เจนดง
4 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก 2558 : ศึกษากรณีสัญญาเช่าหอพักเอกชน อาจารย์วรลักษณ์ เมืองชู
5 ศึกษาสถานภาพการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับกฎหมายในประเทศไทย อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม
6 ปัญหาความเข้าใจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
ของบุคลากรในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวมัสยา ชาวบ้านกร่าง
7 การฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม อาจารย์วีระยุทธ หอมชื่น
8 จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมกับพัฒนาในการคุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านคำพิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อมของไทย อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร
9 การพัฒนาและการปรับปรุงกฎหมายในการตรวจสอบการบริหารงานและการคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร
10 การคุ้มครองสิทธิพนักงานบริการทางเพศ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
11ปัญหาความเป็นกลางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยและ/หรือประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชา
การในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ผศ.ทัศนะ ศรีปัตตา
12 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค :ศึกษาการขายฝากที่ดินในจังหวัดพะเยา ผศ.อุดม งามเมืองสกุล