หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)​


ข้อมูลทั่วไป

 • ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program
 • ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
 • ชื่อย่อ (ไทย) : น.บ.
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B

ค่าธรรมเนียมการศึกษา


 • ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย


ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ทหาร ตำรวจ อาจารย์สอนกฎหมาย ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐหรือเอกชน ข้าราชการ นักการทูต หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ และอาชีพอื่น ๆ ภาคเอกชน เช่น พนักงานธนาคาร สินเชื่อ อาชีพอิสระ

ช่องทางการรับสมัคร


งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา https://admission.up.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โทร. 094-1091930 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ

ระยะเวลาการศึกษา


ปริญญาตรี ทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 139 หน่วยกิต
*สามารถวางแผนการเรียนเพื่อให้จบภายใน 3 ปีครึ่งได้

ทุนการศึกษาและเงินกู้เพื่อการศึกษา

 • ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์
 • กยศ.
 • ทุนหนังสือเรียนวิญญูชน
 • ทุนอื่นๆ