หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต(น.ม.)​


ข้อมูลทั่วไป


 • ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Laws Program
 • ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • ชื่อย่อ (ไทย) : น.ม.
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Laws ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.M

ค่าธรรมเนียมการศึกษา


 • แผน ก แบบ ก1

  ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 80,000 บาท (เทอมละ 20,000บาท)

 • แผน ก แบบ ก2

  ทำวิทยานิพนธ์และศึกษากระบวนวิชาตามหลักสูตร (เรียน จันทร์ – ศุกร์) ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 80,000 บาท (เทอมละ 20,000บาท)

 • แผน ก แบบ ข

  (ทำวิทยานิพนธ์และศึกษากระบวนวิชาตามหลักสูตร (เรียน เสาร์ – อาทิตย์) ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 120,000 บาท (เทอมละ 20,000บาท)


อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย


ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ทหาร ตำรวจ อาจารย์สอนกฎหมาย ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐหรือเอกชน ข้าราชการ นักการทูต หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ และอาชีพอื่น ๆ ภาคเอกชน เช่น พนักงานธนาคาร สินเชื่อ อาชีพอิสระ
  อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทยและสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพนั้น
1 ผู้พิพากษา
2 พนักงานอัยการ
หมายเหตุ *
 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ เฉพาะ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข เท่านั้น
ที่มีสิทธิ์สมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา/ อัยการผู้ช่วย(สนามเล็ก)
ประกอบกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่ ก.ต./ก.อ. กำหนด

ช่องทางการรับสมัคร


งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา https://admission.up.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โทร. 098-8749008 ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี

ระยะเวลาการศึกษา


หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก1 จำนวนไม่น้อยกว่า 39(3) หน่วยกิต
หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก2 จำนวนไม่น้อยกว่า 39(3) หน่วยกิต
หลักสูตรปริญญาโท แบบ ข จำนวนไม่น้อยกว่า 39(3) หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต