สมัครเรียน

ประกาศ คำสั่ง วิจัย

  • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านต้นสังกัด  download
วิธีการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบ UPRMS
  •  วิธีการขออนุมัติเบิกเงินผ่านระบบ e-budget
  •  วิธีกรอกแบบวิจัย 1 - 5 ผ่านระบบUPRMS 
  •  วิธีอัพโหลดไฟล์เอกสารวิจัยรายได้คณะในระบบ UPRMS
  •  คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะผ่านระบบ UPRMS (สำหรับนักวิจัย)