หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)


ข้อมูลทั่วไป


 • ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Laws Program
 • ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • ชื่อย่อ (ไทย) : น.ด.
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Laws ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.D

ปรัชญาของหลักสูตร


นักวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง และองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมาย เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักนิติธรรม


โครงสร้างหลักสูตร


แบบ 1 แบบ 1.1

(ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์) โดยมีกิจกรรมสัมมนา ในวันเสาร์-อาทิตย์ในแต่ละภาคการศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมได้ทั้ง on line หรือ on site


ค่าธรรมเนียมการศึกษา


 • 40,000 บาท/เทอม
  รวมตลอดหลักสูตร 240,000 บาท
  มีทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย


ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ทหาร ตำรวจ อาจารย์สอนกฎหมาย ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐหรือเอกชน ข้าราชการ นักการทูต หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ และอาชีพอื่น ๆ ภาคเอกชน เช่น พนักงานธนาคาร สินเชื่อ อาชีพอิสระ

ช่องทางการรับสมัคร


งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา https://admission.up.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โทร. 095-6753313 ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร

*** หมายเหตุ
สามารถสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษา (ป.เอก) ที่ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ระยะเวลาการศึกษา


หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
จำนวนหน่วยกิต 48 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนิติศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 • 2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดหรือตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
 • 3. ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ที่นำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - ชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  - ข้อเสนอ (proposal) ของดุษฎีนิพนธ์

รายวิชาในหลักสูตร

 • 1) วิทยานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต
 • 2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 3 หน่วยกิต (สัมมนา 1 สัมมนา 2 สัมมนา 3)