สีประจำคณะ


: สีทอง รหัสสี #C4996Cและสีขาว รหัสสี #FFFFFF


สัญลักษณ์


: ตราชู