หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Double Degree Program)

แผนการศีกษา คู่ขนาน-นิติ 63-เทคโนโลยีสารสนเทศ-65 (นิสิตรหัส 65-67)

แผนการศีกษา คู่ขนาน-นิติ 63-ภาษาอังกฤษ 62 ปรับแผน GE65 (นิสิตรหัส 65-66)

แผนการศีกษา คู่ขนาน-นิติ 63-ภาษาอังกฤษ 62 (นิสิตรหัส 63-64)

แผนการศีกษา คู่ขนาน-นิติ 63-บัญชี-64 ปรับแผน GE (นิสิตรหัส 65-67)

แผนการศีกษา คู่ขนาน-นิติ 63-บัญชี-64 (นิสิตรหัส 64)

แผนการศีกษา คู่ขนาน-นิติ 63-บัญชี-60 (นิสิตรหัส 63)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยชุมชน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 


 
  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก