สายวิชาการ

ชื่อ - นามสกุล :: รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ :: รองศาสตราจารย์

E-Mail :: kankanya.ja@up.ac.th

facebook :: Kankanya Jaikarnwongsakul

MicrosoftTeams :: kankanya.ja@up.ac.th

เบอร์โทร :: -

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: airpatara@hotmail.com

facebook :: -

MicrosoftTeams :: patrawan.ra

เบอร์โทร :: 0956753313

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ

ปริญญาโท - นิติศาสตมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาเอก - Docteur en Droit (กฎหมายธุรกิจ) UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวจีรวรรณ สุวรรณสุจริต

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: kengsuwansutjiarit@gmail.com

facebook :: Jeerawan Suwansutjarit

MicrosoftTeams :: jeerawan.su@up.ac.th

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวณภัทร บุญประสาท

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: nat_npb@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นายอุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: taedekdee@gmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท - LL.M University of Sussex

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาววรลักษณ์ เมืองชู

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: M.Woraluck@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์เกียรินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวศุภากร สุภาพ

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: kiftlaw@gmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ข้อมูลเพิ่มเติม


ชื่อ - นามสกุล :: นายสมศักดิ์ แนบกลาง

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: s-nabklang@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: panyawongsa@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นายวิทูรย์ ตลุดกำ

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: withoon.ta@up.ac.th

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)(วิทยานิพนธ์ดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: uthen@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต​ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ดร.ถิรวรรณ กลางณรงค์

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: lovelypung@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams :: Thirawan.kl@up.ac.th

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาเอก - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: wimonrekha_t@yahoo.co.th

facebook :: Wimon Rekha

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาเอก - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: tantijariyapan07@gmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: chalermwut.up@gmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.วารุณี จันทร์ทอง

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: aaom495@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต ( บริหารงานยุติธรรม ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: Jakkapong55@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กระบวนการยุติธรรมทางอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: noppanun@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาโท - LL.M. ( Commercial Law ) Monash University ปริญญาโท - LL.M. ( Intellectual Property Law ) Australian National University

ปริญญาเอก - Ph.D. ( Intellectual Property Law ) University of Edinburgh

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: krisada.ja@up.ac.th

facebook ::

MicrosoftTeams :: krisada.ja@up.ac.th

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท - หลักสูตร Master of Law สาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property and Digital Economy) จาก University of Glasgow

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวพลอยขวัญ เหล่าอมต

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: ploykwan@gmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท - LL.M. (Information Technology,media and E-commerce) University of Essex

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวปิยอร เปลียนผดุง

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: piya-orn@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปริญญาโท - LL.M. (General Laws) State University of New York at Buffalo, US, ปริญญาโท - LL.M. (Cyberlaw) University of Leeds, UK.

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวพรณัชชา ทับพันบุบผา

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: ponnacha.th@up.ac.th

facebook :: Ponnacha Thabphanpubpha

MicrosoftTeams :: ponnacha.th@up.ac.th

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท - University of Bristol,Commercial law (With Merit)

ปริญญาโท - University of Glassgow,Intellectual Property & the Digital Economy

วุฒิทางวิชาชีพ

ใบอนุญาตว่าความ สำนักงานสภาทนายความแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: k_mirin@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษีอากร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.พิษณุ เจนดง

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: pissanu.jendong@gmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นายอภินันท์ ทัพผึ้ง

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: aphinun2532@gmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นายอาทิตย์ ศรีชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: arthit.sr@up.ac.th

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการเงินและภาษีอากร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ดร.กันตพงศ์ แสงพวง

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: ZEUS_JEE@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาเอก - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นายประฐมพงษ์ ทองรอด

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: pj_classic@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: nutttongkong@hotmail.co.th

facebook ::

MicrosoftTeams :: nutt.to@up.ac.th

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท - LL.M (Competition law and Innovation) University of Edinburgh

ปริญญาเอก: PhD (Competition Law) University of East Anglia, UK

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.อุดม งามเมืองสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: udom4437@gmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยพายัพ

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: legallyboy@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ

ปริญญาโท - LL.M. ( International Law ) University of Hull

ปริญญาเอก - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: narissara.pr@up.ac.th

facebook :: https://www.facebook.com/narisa.pnp

MicrosoftTeams :: narissara.pr

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวลลิตา กิ่งเนตร

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: jabejyb@gmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) University of Kent, United Kingdom

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ) University of Kent, United Kingdom

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นายวัชรพงษ์ เขื่อนพันธ์

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: watcharapong_pw@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยพะเยา

ปริญญาโท -นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นายอนุสรณ์ ไชยปุระ

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: son_chaipura@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: nat2zpo@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท - LL.M. ( Natural Resources and Envioronmental Law and Policy) University of Denver, USA

ปริญญาเอก - Ph.D. University of Auckland, New Zealand

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.วีระยุทธ หอมชื่น

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-Mail :: Ble_Weerayut@hotmail.co.th

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยพะเยา

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวนิภาภรณ์ ลาภเสถียร

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

E-Mail :: vi_vernzang@hotmail.com

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยพะเยา

ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

วุฒิทางวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup