วิสัยทัศน์/พันธกิจ

img/

วิสัยทัศน์

"สร้างนักกฎหมายที่ยึดมั่นหลักนิติธรรม มีทักษะวิชาการและวิชาชีพ มุ่งเสริมสร้างสังคมสันติสุข” มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตกฎหมายที่ยึดมั่นหลักนิติธรรม มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ มีการบูรณาพันธกิจต่างๆ ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ.2570


พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจิตยุติธรรม รวมทั้งศักยภาพในการประกอบอาชีพ
  2. มุ่งผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเน้นการวิจัยทางนิติศาสตร์และสร้างเครือข่ายการวิจัย กับชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  3. บริการวิชาการด้านกฎหมาย โดยเน้นการใช้ความรู้แบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
  4. ทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล
  5. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup