หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)​


ข้อมูลทั่วไป

 • ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program

บุคคลทั่วไป


 • ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
  แบ่งชําระภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ในภาคการศึกษาที่ 1 - 8


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • - อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • - ประกอบอาชีพในสายงานหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ช่องทางการรับสมัคร


งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา https://admission.up.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โทร. 082-1885025 ผศ.พิษณุ เจนดง

ระยะเวลาการศึกษา


ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี (9 ภาคการศึกษา)
จำนวน 139 หน่วยกิต
เรียน วันเสาร์ – อาทิตย์

ข้าราชการทหาร/ตำรวจ

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เหลือเพียง 60,000 บาท ***สำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ มหาวิทยาลัยพะเยาสนับสนุนทุนการศึกษา 60,000 บาท (โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ-MOU)
แบ่งชําระภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ในภาคการศึกษาที่ 1 - 4


คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร
 • - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • - อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • - เป็นข้าราชการทหาร/ตำรวจ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ข้าราชการทหาร
 • ยื่นใบสมัคร ณ ฝ่ายกำลังพล จังหวัดทหารบกพะเยา ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ข้าราชการตำรวจ
 • ยื่นใบสมัคร ณ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา