ดาวน์โหลด e-book


E-book

ประมวลกฎหมาย ฉบับ E-Book จัดทำโดย ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรูปแบบไฟล์ EPUB ซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐานสากลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครับ สามารถโหลดติดไว้ในมือถือใช้ได้ทั้ง ios และ Android รวมถึง PC ด้วย Google Play Books
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
 
  
รวมกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
รวมกฎหมายแรงงาน เล่ม 1    

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup