สมัครเรียน
ประมวลกฎหมาย ฉบับ E-Book จัดทำโดย ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรูปแบบไฟล์ EPUB ซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐานสากลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครับ สามารถโหลดติดไว้ในมือถือใช้ได้ทั้ง ios และ Android รวมถึง PC ด้วย Google Play Books


ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
;
  
รวมกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
รวมกฎหมายแรงงาน เล่ม 1    

เกี่ยวกับ E-BOOK

บทนำประมวลกฎหมาย ฉบับ E-Book คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
วิธีการใช้งานประมวลกฎหมายฉบับ E-book บนระบบ Android
วิธีการใช้งานประมวลกฎหมายฉบับ E-book บนระบบ iOS