สมัครเรียน
course
course

0

อาจารย์

0

นิสิตปริญญาตรี

0

นิสิตบัณฑิตศึกษา

0

จำนวนหลักสูตร

0

บุคลากรสายสนับสนุน

0

รุ่นศิษย์เก่า
course
course
upcoming Events

ปฏิทิน กิจกรรม

schedule
งานบัณฑิตศึกษา
4-5 พ.ค. 67
กิจกรรมการเขียนบทความวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย การเขียนบทความวิจัยประจำปี 2567 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องบัณฑิตศึกษาและห้องสมุดกฎหมายคณะนิติศาสตร์
schedule
งานบัณฑิตศึกษา
7 พ.ค. 67
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยวิทยากรบรรยายพิเศษ รายวิชากฎหมายปกครอง เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง C301 อาคารเรียนรวมหลังเก่า
schedule
งานวิชาการ
9 พ.ค. 67
กิจกรรมการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติในวิชาชีพกฎหมาย เวลา 08.00 - 17.00 น.

กิจกรรมพี่ทนายสอนน้อง ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพนักกฎหมายสำหรับนิสิต ณ ห้องประชุมคลินิกกฎหมาย
schedule
งานวิชาการ
13 พ.ค. 67
โครงการเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลจำลอง
schedule
สำนักงานคณะ
15 - 17 พ.ค. 67
โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ ณ คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และโรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่
schedule
งานวิชาการ
20 พ.ค. 67
โครงการเตรียมความพร้อมและการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เวลา 08.30น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลจำลอง
schedule
สำนักงานคณะ
24 พ.ค. 67
กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้อง C201 และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
our teachers

วิจัย และบริการวิชาการ

instructor
วารสาร
นิติศาสตร์ ม.พะเยา
instructor
E-Book
ประมวลกฎหมายและคู่มือ
instructor
law e-learning
คอร์สเรียนกฎหมายออนไลน์
instructor
คลังความรู้
เอกสารเผยแพร่

ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว

รางวัล และความภาคภูมิใจ

จัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านพัสดุ