อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)

No gift

งดให้ งดรับของขวัญ ของกำนัล ทุกเทศกาล

อ่านประมวลกฎหมายได้ทุกที่

e-book

ประมวลกฎหมาย ฉบับ e- book จัดทำโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมนูแนะนำ/บริการ

นิสิตปัจจุบัน

ข้อมูลสำหรับนิสิต

คอร์สเรียน

กฎหมายออนไลน์

คลินิกกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์

บุคลากร

ข้อมูลสำหรับบุคลากร

วิจัยและบริการวิชาการ

ข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการ

ศิษย์เก่า

ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า

จองรถตู้

ปฏิทินการใช้รถตู้คณะ

ห้องเรียน/ห้องประชุม

จองห้องเรียน/ห้องประชุม

E-services

ระบบสารสนเทศ ทั้งหมด

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม ไฟล์ เอกสาร

คลังความรู้

Learning platform / KM

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

สารคณบดี

     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีจุดเริ่มต้นจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2546 ภายใต้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาในปี 2551 ได้จัดตั้งเป็นสำนักวิชานิติศาสตร์ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงเปลี่ยนเป็น “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” มีพันธกิจสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตกฎหมายที่มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและวิชาชีพนักกฎหมาย มุ่งผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญาของชุมชน การบริการวิชาการด้านกฎหมายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการองค์ความรู้ด้านกฎหมายกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน และการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างนักกฎหมายที่ยึดมั่นหลักนิติธรรม มีทักษะวิชาการและวิชาชีพ มุ่งเสริมสร้างสังคมสันติสุข”

     กล่าวคือ มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตกฎหมายที่ยึดมั่นหลักนิติธรรม มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ มีการบูรณาพันธกิจต่างๆ ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ.2570

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ของพวกเราด้วยความยินดียิ่งครับ

ผศ.อุดม งามเมืองสกุล

คณบดีคณะนิติศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

รางวัลและความภาคภูมิใจ

ปฏิทินกิจกรรม

0
จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี
0
จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
0
จำนวนอาจารย์
0
จำนวนเจ้าหน้าที่

จัดซื้อจัดจ้าง

ปฏิทินภารกิจผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

ประมวลกฎหมาย ฉบับ e-book

             ประมวลกฎหมาย ฉบับ E-Book จัดทำโดย ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรูปแบบไฟล์ EPUB ซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐานสากลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครับ สามารถโหลดติดไว้ในมือถือใช้ได้ทั้ง ios และ Android รวมถึง PC ด้วย Google Play Books

 

[rev_slider alias="home-construction"][/rev_slider]
พี่ทนายสอนน้อง ครั้งที่ 1 หัวข้อ 
พี่ทนายสอนน้อง ครั้งที่ 1 หัวข้อ การเตรียมตัวเพื่อสอบทนายความ

ขอเชิญ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ส

//
30 พฤศจิกายน 2023

ขอเชิญ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ที่อยากสอบใบอนุญาตว่าความ(ตั๋วทนายความ) เข้าร่วมกิจกรรม พี่ทนายสอนน้อง ครั้งที่ 1
หัวข้อ การเตรียมตัวเพื่อสอบทนายความ

//
30 พฤศจิกายน 2023