ความเป็นมา


         คณะนิติศาสตร์เปิดคลินิกให้คำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้บริการแก่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้เรียนรู้การใช้กฎหมายจากประสบการณ์จริง เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่สังคม โดยการให้บริการและการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านกฎหมาย ให้ได้รับการช่วยเหลือและได้รับคำปรึกษาจากนิสิตนิติศาสตร์ผู้ให้คำปรึกษา โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ซึ่งการให้บริการดังกล่าว บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่ตั้ง อาคารเรียนรวมภูกามยาว ชั้น1 ติดกับที่ทำการไปรษณีย์ สาขา ม.พะเยา วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ