ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดพะเยา ตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๒๘๑๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาสังคมและมอมหมายผู้แทนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้(๑) จัดทำข้อเสนอนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของจังหวัด แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด นำนโยบายและแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติ(๓) กำหนดแนวทางในการส่งเสริมและเสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเข้าถึงสิทธิ และสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม(๔) กำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินสถานการณ์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน(๕) กำกับ ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย(๖) แต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยมอบหมาย