คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 13 ปี

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหารและบุคลากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 13 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม ของทุกปีโดยปีนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ถวายพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและธูปเทียนเครื่องบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปิดธูปเทียนแพรกรวยดอกและคณะผู้บริหาร ปักธูป เครื่องบวงทรวง พร้อมร่วมวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทองตามลำดับ และกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโอกาสนี้ ได้มีการรับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน เป็นต้นแบบให้คนรุ่นหลัง และเพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ โดยมีรายชื่อดังนี้ รางวัลบุคลากรดีเด่นสายบริหาร 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณะนิติศาสตร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ คณะนิติศาสตร์