คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมกิจกรรม Pitching การประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2023

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 คณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม Pitching การประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2023 จัดโดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกิจกรรมเป็นที่สอดรับยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเป้าหมาย หรือ Super KPI ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย โดยกิจกรรมการประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ในครั้งนี้ มีพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประกวดรางวัลดังกล่าวจำนวน 15 พื้นที่การเรียนรู้ จาก 9 หน่วยงาน เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 4 พื้นที่ และพื้นที่ภายนอกมหาวิทยาลัย 11 พื้นที่ รางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ดังกล่าว จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ความสามารถในการบริหารจัดการ ทำให้เกิดผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยจะใช้เกณฑ์การตัดสินที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือรูปแบบการบริหารจัดการ Learning space และ จุดเด่น และผลกระทบ (Impact) ของ Learning spaceในการนี้ผลการประกวด คณะนิติศาสตร์คว้ารางวัลระดับ Gold จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คลินิกกฎหมายสัญชาติ : พื้นที่ดำเนินการ คณะนิติศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง  และ รางวัลระดับ Bronze จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา คลินิกกฎหมาย : พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ เจนดง โดยผลการพิจารณารางวัล ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้1.ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม2.รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ3.คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ4.คุณอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้6.รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี7.นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย