คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติบัตร อันดับที่ 3 ส่วนงานที่ส่งเสริมการขอรับการรับรองระดับอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติบัตร อันดับที่ 3 ส่วนงานที่ส่งเสริมการขอรับการรับรองระดับอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562-2566 วันที่ 26 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ รับมอบเกียรติบัตร จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นส่วนงานที่ส่งเสริมการขอรับการรับรองระดับอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562-2566 อันดับที่ 3ทำเนียบอาจารย์ที่ได้รับรับรองระดับอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) ปี พ.ศ. 2563- อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF ระดับ 3 ได้แก่ 1.รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล 2. ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงค์- อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF ระดับ 2 ได้แก่ 1. ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ ปี พ.ศ.2564 - อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF ระดับ 3 ได้แก่ 1. ผศ.อุดม งามเมืองสกุล - อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF ระดับ 2 ได้แก่ 1. ผศ.พิษณุ เจนดง 2. อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร ปี พ.ศ.2566 - อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF ระดับ 2 ได้แก่ 1. อาจารย์วรลักษณ์ เมืองชู