บุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 UP EMPOWERMENT 2023

วันที่ 5-7 มีนาคม 2567 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ นางสาวณลภัส ปัญญาวงค์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ พร้อมทั้งหัวหน้างาน นายทรงพันธ์ อนุพันธ์ รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ, นายนทีสุทธิ์ อุทธิยา รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป,นางสาวพวงผกา ธนะจักร์ รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน และ นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร รักษาการแทนหัวหน้างานคลินิกกฎหมาย ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 UP EMPOWERMENT 2023 ณ ไร่ภูกลองฮิลส์ จังหวัดพะเยา จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าถึงกระบวนทัศน์การบริหารอุดมศึกษา โดยใช้หลักการบริหารทีมงานในบริบทที่เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสารและการถ่ายทอดนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสัมพันธภาพและเกิดเครือข่ายร่วมมือในการบูรณาการทำงานและมีการลงพื้นที่ชุมชนร่วมกัน โดยมีผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 164 คน ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 UP EMPOWERMENT 2023 เป็นโครงการที่สำคัญในการสร้างสัมพันธภาพให้เกิดค่านิยมที่ดีร่วมกัน และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นอย่างยั่งยืน