ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา เรื่อง “Anthropocene ในทวิวัจน์ของนักมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์”

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ไวกวี ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา เรื่อง “Anthropocene ในทวิวัจน์ของนักมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์” ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 62 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์