คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดพะเยา จัดโครงการ "วิถีเยาวชนพลเมืองประชาธิปไตย"

วันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดพะเยา จัดโครงการ "วิถีเยาวชนพลเมืองประชาธิปไตย" ณ ห้อง C301 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และความเข้าใจ วิถีพลเมืองกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและ ทัศนคติที่ดีต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่เยาวชน