คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันที่ 28 มีนาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีควบ 2 ปริญญาโดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จะดำเนินการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา คือ หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจ) และ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและทางเลือกให้กับผู้เรียนที่สนใจมาเรียน